ODDYMIANIE

Jak działa i dlaczego tak ważny jest system oddymiania.
W momencie pożaru, przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca otwarte zostają otwory oddymiające w dachach lub fasadach budynku. Używa się do tego napędu elektrycznego.
Poprzez otwory oddymiające, na zewnątrz budynku wydostają się trujące gazy, dym i gorące powietrze. W ten sposób drogi ewakuacyjne spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. Wyzwolanie systemu następuje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.
W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających) ma bardzo duże znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi. Elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca mogą również służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.